Vedtægter

VEDTÆGTER ÅRGANG 2023.
INDLEDNING
Vedtægter for Godthåb Bådeforening er revideret senest efter det under ordinære
generalforsamling 11. marts 2023 godkendte ændringsforslag.

1.0 NAVN
1.1 Foreningens navn er ”Godthåb Bådeforening”.

2.0 HJEMSTED
2.1 Foreningens hjemsted er Nuuk, Grønland.

3.0 FORMÅL
3.1 Foreningens formål er:
• at etablere og drive havnefaciliteter for foreningens medlemmer i den del af året, hvor
havnearealet normalt er isfrit,
• at repræsentere medlemmernes interesser udadtil,
• at arbejde for at fremme sikkerheden til søs,
• at varetage medlemmernes interesser i øvrigt.

4.0 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN
4.1 Som aktivt medlem kan optages enhver person over 18 år, der har bopæl i Nuuk by og omkringliggende bygder. Medlemskabet kan ved midlertidig udrejse af Nuuk, f.eks. årskursus,uddannelse el.lign. opretholdes efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen.
4.2 Foreninger, institutioner, virksomheder og andre juridiske personer kan efter
bestyrelsesbeslutning optages i foreningen på vilkår svarende til et personligt aktivt medlemskab.
De nævnte juridiske personer har dog ikke stemmeret og må ikke have til formål udelukkende at
eje og drive en båd.
4.3 Indmeldelse i, samt udmeldelse af, foreningen skal ske skriftligt til foreningen.
4.4 Foreningen skal føre et medlemskartotek over medlemmernes navne, e-mail, adresser, telefonnumre og bådplads.
4.5 I forbindelse med indmeldelse og flytning har medlemmerne pligt til at give skriftlig meddelelse til foreningen om medlemmets gældende adresse samt telefonnummer. Det er således medlemmets ansvar, at foreningen kan træffe medlemmet skriftligt og telefonisk.
4.6 Æresmedlemmer kan, efter indstilling fra medlemmerne eller bestyrelsen, udnævnes af generalforsamlingen med flertal som ved vedtægtsændringer, jfr. pkt. 16. Et æresmedlem betaler ikke årskontingent, jfr. pkt. 7,1 og har livslangt medlemskab af foreningen. Æresmedlemmer har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlinger. Æresmedlemmer nyder i øvrigt de samme rettigheder som aktive medlemmer.
4.7 Foreningen kan optage passive medlemmer, der betaler et kontingent, jfr. pkt. 7. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på foreningens generalforsamling og kan ikke vælges til bestyrelsen af foreningen. Fra tilmeldingstidspunktet optjener det passive medlem anciennitet i foreningen også med hensyn til bådplads.

5.0 TILDELING AF BÅDPLADS
5.1 Kun aktive medlemmer af foreningen kan få anvist bådplads ved foreningens broanlæg. Medlemmerne har først krav på deres egne bådepladser efter der er afholdt standerhejsning eller efter havnemesteren har givet grønt lys for at man skal placere bådene på egne pladser.
5.2 Hvert aktivt medlem af foreningen jf. 4.1 og 4.2 har krav på (se dog pkt. 5.6 om venteliste) én plads ved foreningens broanlæg til den bådtype og størrelse som bestyrelsen og havnemester finder forsvarligt for broanlægget.
5.3 Hvis en båd ejes af flere personer i fællesskab, skal én af disse personer indmeldes som aktivt medlem, medens den eller de øvrige skal indmeldes som passive medlemmer. Fællesskabet har alene én stemme, der udøves af det aktive medlem og har alene krav på én bådplads i foreningen.
5.3.1 Hvis en båd er fællesejet mellem ægtepar eller par i ægteskabslignende forhold, og det aktive medlem afgår ved døden, kan medlemskabet overføres til den efterladte ægtefælle/partner efter bestyrelsens godkendelse af den enkelte sag. Krav om forsikring, ejerforhold mv. i henhold til 5.4 er gældende.
5.4 Der kan kun tildeles bådplads mod forevisning af kvittering for betalt pladsleje og kontingent, billede Id, samt gyldig og betalt ansvarsforsikring for båden. Det er endvidere en betingelse, at indehaveren/indehaverne af bådpladsen og forsikringstageren/forsikringstagerne ifølge bådforsikringen er den/de samme.
5.5 Såfremt et medlem uden tildelt bådplads ikke kan forevise dokumentation for betalt pladsleje, kontingent og forsikring efter foreningens til enhver tid gældende betalingsbetingelser, er foreningen berettiget til at disponere over pladsen. Foreningen er i så fald berettiget til at bortfjerne båden for ejerens regning og risiko. Båden vil blive ilandsat og henlagt på en af kommunen anvist eller foreningen tilhørende plads, der ikke nødvendigvis er indhegnet. Eller båden kan blive henlagt ved bøje eller for svaj, alt uden ansvar for foreningen.
5.6 Såfremt antallet af medlemmer i foreningen, der ønsker en bådplads, overstiger antallet af bådpladser, oprettes der en venteliste, der administreres af havnemesteren.
5.7 Gæstepladser til udenbys bådejere kan anvises midlertidigt, såfremt forholdene tillader det. Dette kan kun ske ved havnemesterens foranstaltning.

6.0 ANSVAR, SKADE PÅ BÅDEBROER M.V.
6.1 Foreningen fralægger sig ethvert ansvar for skader på både, det være sig til vands eller til lands, der måtte opstå som følge af ekstraordinære begivenheder såsom, men ikke begrænset til, ildebrand, hærværk, vindbelastninger, isdannelser m.v.
6.2 Foreningen fralægger sig endvidere ethvert ansvar for skader som følge af, men ikke begrænset til, uforsvarlig fortøjning, utilstrækkelig affendring mellem bådene mv.
6.3 Det er op til det enkelte medlem af foreningen efter eget skøn at forsikre sig mod skader på båd og eget materiel.
6.4 Overfor ikke-medlemmer, restanter, ekskluderede eller medlemmer, der anvender foreningens bådebroer i strid med gældende regler har foreningen ret til uden ansvar at fjerne eller lade fjerne de pågældende både fra broerne for bådejerens egen regning, jfr. pkt. 5.5.

6.5 For både der ønskes
placeret ved foreningens broanlæg skal der være tegnet ansvarsforsikring efter gældende
forsikringsbestemmelser til dækning af skader mod broanlæg og andre både.

7.0 INDMELDELSESGEBYR, KONTINGENT, PLADSLEJE MV.
7.1 Foreningens kontingent er fastsat som følger:
Aktive medlemmer skal betale indmeldelsesgebyr, årskontingent, samt pladsleje.
Passive medlemmer skal betale årskontingent. Støttemedlemmer skal betale støttekontingent.
7.2 Såvel indmeldelsesgebyr som årskontingent, støttekontingent og pladsleje fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves umiddelbart derefter.
7.3 Bestyrelsen kan herudover opkræve særlige kontingenter for særlige ydelser m.v.
7.4 Vinteroplægspladsen og betalingen herfor er gældende for perioden 1. oktober – 31. maj.
7.4.1 Sommeroplæg kan aftales med havnemesteren og denne anviser plads herfor. Sommeroplæg
må ikke stå i vejen for parkeringspladser. Eventuelle omkostninger i forbindelse med flytning af båd er foreningen uvedkommende og tilfalder medlemmet.
7.5 Indmeldelsesgebyr kan ikke kræves tilbagebetalt.
7.6 Årskontingent eller støttekontingent skal betales af alle medlemmer, bortset fra
æresmedlemmer, uanset om de er tildelt bådplads. Betalt årskontingent eller støttekontingent refunderes ikke ved udtræden i årets løb.
7.7 Pladsleje er betaling for fortøjningsplads ved foreningens broer, beregnet som et fast beløb (fastsat på generalforsamlingen) pr. m2 (bådens længe x bredde). Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opmåling af både og foranlediger disse aftrykt i foreningens blad eller årsberetning.
Bestyrelsen er berettiget til når som helst at ændre beregningsmetode. Beregningsmetoden er endelig, ligesom pladslejen, beregnet på grundlag af den af bestyrelsen fastsatte beregningsmetode, er endelig. Betalt pladsleje refunderes ikke ved undladelse af søsætning.

8.0 HAVNEREGLEMENT
8.0.1 Bestyrelsen udfærdiger havnereglementet.
8.1 PERSONALE
8.1.1 Havnemesterens anvisninger skal ubetinget følges.
8.1.2 En beslutning truffet af havnemesteren kan påklages skriftligt til bestyrelsen. Påklage har ikke opsættende virkning.
8.1.3 Havnemesteren kan tildele medlemmer advarsler. Gentagelsestilfælde indberettes til bestyrelsen, og kan der behandles som en bortvisnings- eller eksklusionssag.
8.1.4 Grove overtrædelser af havnereglementet eller forulempning af foreningens personale kan medføre omgående bortvisning for resten af sæsonen eller eksklusion.
8.2 ORDENSREGLEMENT
8.2.1 Al henkastning af affald på foreningens broer og landfæster er strengt forbudt. Affald skal placeres i affaldskasserne.
8.2.2 Det er strengt forbudt at udtømme bådtoiletter i havneområdet.
8.2.3 Omhældning af brændstof på broerne er strengt forbudt, da broernes opdriftsmidler ikke tåler benzin, olie og petroleum.
8.2.4 Det er på grund af brand- og eksplosionsfare forbudt at påfylde brændstof i bådene, mens de ligger ved foreningens broanlæg.
8.2.5 Spildolie skal afleveres til havnemesteren i klubhuset, da denne omhælder det til
oliebeholderen på betryggende vis. Det er strengt forbudt at hælde spildolie ud i havneområdet. Andet farligt eller forurenende affald, f.eks. batterier og akkumulatorer må ikke henstilles på broerne eller i havneområdet, men skal afleveres til Kommuneqarfik Sermersooq’s affaldsanlæg.
8.2.6 Bådudstyr, fangstredskaber, fangst m.v. må ikke henligge på broerne ud over, hvad losning og klargøring kræver.
8.2.7 Al sejlads i havnen skal ske med mindst mulig drivkraft og må ikke skabe hækbølger.
Overtrædelse heraf behandles af havnemesteren som en indberetningssag til bestyrelsen.
Hensynsløs sejlads vil ikke blive tolereret og vil medføre bortvisning eller eksklusion.
8.2.8 Der skal udvises størst mulig forsigtighed under manøvrering mellem broerne, om nødvendigt ved forhaling uden brug af skrue.
8.2.9 Børns leg på broerne og med joller i havnen er forbudt. Børn under 14 år har kun adgang til broerne i følge med voksne.
8.2.10 Misagtelse af havnereglementets afsnit 8.2.7 vil medføre foranstaltning mod gentagelse af forseelsen ved tildeling af en advarsel til bådejeren, ved gentagelsestilfælde vil der blive afkrævet bod af bådejeren på kr. 1.000,00 der tilfalder foreningen og ved tredje gangs tilfælde vil bådejeren blive ekskluderet af foreningen i et kalenderår.
8.3 BÅDE OG BÅDPLADSER
8.3.1 Medlemmer har kun krav på en bådplads, som i mål og størrelse svarer til det fartøj, der er anmeldt forud for udarbejdelsen af havneplanen. Fenderpladsen tilpasses bådtyperne.
Havnemesteren bedømmer hvor meget fenderpladsen skal være, den skal dog mindst være 30 cm.
8.3.2 Indbyrdes bytning af bådplads og overdragelse af bådplads uden havnemesterens tilladelse er forbudt. Overtrædelse vil kunne medføre bortvisning for resten af sæsonen eller eksklusion.
8.3.3 Medlemmer med tildelt bådplads skal ved anskaffelse af en ny båd meddele havnemesteren dette forud herfor. Havnemesteren vil, såfremt forholdene tillader det, kunne anvise en anden bådplads.
8.3.4 Havnemesteren kan i øvrigt anvise et medlem en anden bådplads, såfremt:
a) placeringen af båden er uhensigtsmæssig, b) omplacering tjener helheden bedre, eller c) forholdene i øvrigt efter havnemesterens skøn taler for det. Havnemesterens afgørelse kan ikke påklages.
8.3.5 Samtlige både placeret ved foreningens broanlæg skal være i forsvarlig stand samt tydeligt forsynet med synligt medlemsskilt efter foreningens anvisninger. Både uden medlemsskilt, herreløse både eller både, der ligger ulovligt, kan uden varsel fjernes ved havnemesterens foranstaltning for medlemmets regning, jfr. pkt. 5.5. Havnemesteren skal omgående informeres om bortkomne medlemsskilte af bådejeren.
8.3.6 Alle både skal kunne opmåles af havneudvalget/havnemesteren for beregning af havneafgift.
8.3.7 Ingen bådplads kan ibrugtages, uden at alle forfaldne ydelser til foreningen er betalt, og uden at der er tegnet og betalt ansvarsforsikring for båden efter gældende forsikringsbestemmelser.
Såfremt pladsen ikke benyttes, skal medlemmet rette henvendelse til Havnemester som
efterfølgende kan råde over denne til eventuelt midlertidig gæsteplads. Medlemmet mister ikke sin ret til pladsen og kan få denne tilbage i indeværende sæson. Pladsleje refunderes ikke.
Bådpladsnummer gives kun mod forevisning af kvittering for betalt ydelse til foreningen og betalt ansvarsforsikring. Efter tildelt bådpladsnummer skal bådpladsen være til rådighed for medlemmet.
8.3.8 I bådeforeningens havnebassiner er det ikke tilladt at ankre eller fortøje eller ligge for svaj udenfor anviste bådpladser, jfr. i øvrigt 5.5 og 6.5.
8.3.9 Indbyrdes bytning og overdragelse af vinteroplægsplads uden havnemesterens tilladelse er forbudt. Overtrædelse vil medføre inddragelse af vinteroplægspladsen.
8.4 FORTØJNING
8.4.1 Det er strengt forbudt at fortøje ved broenderne samt ved gangplankerne mellem
bådebroerne. Ved fortøjning skal det endvidere sikres, at der fri passage på bådebroerne. Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig bortvisning for resten af sæsonen.
8.4.2 De enkelte både skal fortøjes solidt og hensigtsmæssigt. Som et minimum skal båden såvel for- som agterfortøjes. Agterfortøjningen skal fæstnes til broen så langt væk fra båden som praktisk muligt. Båden skal affendres tilstrækkeligt og det skal ske på en måde, så fenderne ikke blæser op i hårdt vejr.
8.4.3 Havnemesteren kan af egen drift forsyne de enkelte både med såvel fortøjninger som fender, hvis han finder den aktuelle fortøjning og affendring utilstrækkelig. For dette arbejde og materialeforbrug vil det pågældende medlem blive afkrævet en betaling efter satser, der fastsættes af foreningens bestyrelse. Undladelse af at betale har samme virkning som ikke betalt kontingent eller pladsleje.
8.4.4 Det enkelte medlem er ansvarlig for skader, der påføres foreningens materiel og andre
medlemmers både og materiel som følge af uforsvarlig fortøjning og affendring.
8.4.5 Bundfortøjning er ikke tilladt. Endvidere må der ikke anvendes stålwirer, anker eller ankerkæder til fortøjning.
8.4.6 Slæbejoller og gummibåde skal fortøjes på en sådan måde, at de ikke driver ind i naboens bådplads, og i øvrigt er til mindst mulig gene. Slæbe-jollens størrelse må ikke overstige 3 meter (10 fod). Havnemesteren kan anvise særlig plads til slæbejoller. Slæbejoller og gummibåde må ikke henlægges på broerne.

9.0 BROOPTAGNING
9.1 Af hensyn til optagning af foreningens broanlæg skal bådene være fjernet senest den anden
onsdag i november kl. 8.00. Bestyrelsen kan meddele dispensation herfra.
9.2 Såfremt denne frist overskrides, pålægger bestyrelsen de pågældende medlemmer en bod på kr. 1.000,00. Havnemesteren fjerner på de pågældende medlemmers regning og risiko båden, jfr. pkt. 6.5 og 5.5.
9.3 Boden opkræves straks efter pålægget, og forfalder til betaling senest 14 dage efter pålægget, og undladelse af at betale boden har samme virkning som ikke betalt kontingent eller pladsleje.

10.0 EKSKLUSION OG BORTVISNING
10.1 Ved eksklusion forstås udelukkelse fra foreningen som aktivt eller passivt medlem uden adgang til at benytte foreningens faciliteter eller deltage i foreningslivet. Eksklusion kan være
tidsbegrænset. Ved bortvisning forstås bortvisning fra bådpladsen i en nærmere bestemt periode.
Hverken ekskluderede eller bortviste, har krav på at få broafgift eller medlemskontingent refunderet helt eller delvist. Såfremt de medlemmer påhvilende ydelser til foreningen ikke betales indenfor foreningens til enhver tid gældende betalingsbetingelser, kan indstilles til eksklusion.
10.2 Dersom et medlem i øvrigt overtræder eller tilsidesætter foreningens vedtægter eller de af bestyrelsen fastsatte ordensregler, kan den samlede bestyrelse ved en flertalsbeslutning ekskludere vedkommende medlem.
10.3 Et ekskluderet medlem skal dog på foreningens førstkommende generalforsamling have ret til at få prøvet, om generalforsamlingen godkender eksklusionen.
10.4 Et medlems ønske om generalforsamlingsprøvelse har ikke opsættende virkning.
10.5 Pkt. 10.3 og 10.4 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår et medlem, der er blevet bortvist fra sin bådplads af bestyrelsen eller af havnemesteren.

11.0 GENERALFORSAMLINGEN
11.1 Kompetence, sted og indkaldelse
11.1.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender indenfor lovgivningen og de i nærværende vedtægter fastsatte grænser.
11.1.2 Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes i Nuuk og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer, på den adresse, der er registreret i foreningens medlemsregister og ved annoncering/annonceringer i pressen.
11.1.3 Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.
11.1.4 Den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab, samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles.
11.1.5 Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
11.1.6 generalforsamlingen kan afholdes virtuelt som supplement.
11.2 DAGSORDEN
11.2.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, årskontingent, pladsleje for den kommende sejlsæson samt fremlæggelse af budget til godkendelse, der-under fastsættelse af indmeldelsesgebyr, årskontingenter, pladsleje og bod for den kommende sejlsæson.
5. Behandling af eventuelle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, valg af bestyrelsesformand.
7. Evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
11.2.2 Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende
generalforsamlingens ledelse og afstemning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
11.2.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en generalforsamlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
11.3 STEMMERET OG BESLUTNINGER
11.3.1 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, jfr. dog pkt. 4.7 om passive medlemmer. På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan gives til et medlem eller et medlems ægtefælle eller samlever. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 5 fuldmagter.
11.3.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra tilfælde, hvor vedtægterne kræver kvalificeret flertal, jfr. punkterne 16 og 17. Ved stemmelighed bortfalder det pågældende forslag.
11.3.3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer er tilstede personligt eller ved fuldmagt, dog bortset fra tilfælde, hvor nærværende vedtægter kræver andet.
11.3.4 Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, såfremt 10 ud af de fremmødte medlemmer eller dirigenten kræver dette. Der stemmes ved personligt fremmøde, ved en tegningsberettiget person fra medlemmet eller ved skriftlig fuldmagt.
11.3.5 Alene medlemmer af foreningen, medlemmers ægtefæller/samlevere eller fuldmagtshavere samt foreningens revisorer og øvrige rådgivere efter bestyrelsens beslutning har adgang til foreningens generalforsamling. Bestyrelsen kan kræve, at der forevises medlemskort/kontingentkvittering ved indgangen. Bestyrelsen kan kræve særlige adgangskort til generalforsamlingen til udlevering på Bådeforeningens kontor eller ved indgangen.
11.4 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
11.4.1 Bestyrelsen eller mindst 100 af foreningens aktive medlemmer og æresmedlemmer kan kræve, at der inden 21 dage og med mindst 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På forespørgsel har et medlem krav på at få oplyst antallet af medlemmer i foreningen.
11.4.2. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal ledsages af et begrundet dagsordensforslag, samt dokumentation for, at pkt. 11.4.1, første led er opfyldt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i Nuuk og indkaldes ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer og annoncering i den lokale presse.

12.0 BESTYRELSE
12.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.
12.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 3 og 3 medlemmer er til valg hvert år.
12.3 Herudover vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter.
12.4 Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mulighed for genvalg.
12.5 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer foreningens næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Såfremt den generalforsamlingsvalgte bestyrelsesformand træder ud af bestyrelsen eller i øvrigt ikke ønsker at modtage, eller efterfølgende giver afkald på, hvervet, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer (indtil den følgende ordinære generalforsamling) en ny formand for bestyrelsen.
12.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Til vedtagelse af forretningsordenen kræves, at denne vedtages af et flertal af den siddende bestyrelse.
12.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
12.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12.9 Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet og i øvrigt efter behov.
12.10 Referat af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Fraværende bestyrelsesmedlemmer markerer med deres underskrift, at referatet er læst.
12.11 Bestyrelsessuppleanter har ikke krav på at kunne deltage i bestyrelsesmøder, men kan alene deltage, såfremt dette besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanterne har i så fald taleret, men ikke stemmeret.
12.12 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, men skal nedsætte et havneudvalg. Udvalgenes forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der skal holdes løbende orienteret om udvalgenes virksomhed.
12.13 Til de af bestyrelsen nedsatte udvalg skal der i hvert, af bestyrelsen, udpeges mindst 1 medlem fra bestyrelsen. Til alle udvalg nedsat af bestyrelsen kan bestyrelsen udpege medlemmer uden for bestyrelsen. De nedsatte udvalg er alene rådgivende.
12.14 Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale til foreningens drift og skal ansætte en havnemester. Løn og ansættelsesvilkår for ansat personale skal fastsættes i en kontrakt.
12.15 Bestyrelsesmedlemmerne kan oppebære et årligt honorar, hvis størrelse indstilles af bestyrelsen, men fastsættes af generalforsamlingen.
12.16 Udgifter, der har været relevante for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlemmer, refunderes løbende bestyrelsesmedlemmerne mod forevisning af dokumentation.
12.17 Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentant og suppleant i Kommuneqarfik Sermersooq’s Havneråd.

13.0 TEGNINGSREGEL
13.1 Bestyrelsen tegnes af bestyrelsens formand og et andet bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening, dog bortset fra tilfælde, hvor nærværende vedtægter kræver andet.
13.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. (Kompetencen til at disponere over foreningens faste ejendomme ligger hos generalforsamlingen.)

14.0 FORENINGENS FORMUE OG HÆFTELSE
14.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
14.2 Foreningens likvide midler skal indsættes i bank.
14.3 Ved enstemmig bestyrelsesfuldmagt, kan kontorpersonalet overdrages A prokuraret for beløb indtil 5000 kroner for betaling af regning, og disse beløb kan godkendes ved enkel persons underskrift af enten formand, næstformand eller kasserer.

15.0 REVISION OG REGNSKABSÅR
15.1 Foreningens regnskabsår er fra 1/12 til 30/11.
15.2 Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
15.3 Resultatopgørelse med status skal foreligge til udlevering eller gennemgang for medlemmerne på foreningens kontor senest 21 dage før den ordinære generalforsamling, jfr. pkt. 11.1.2 og 11.1.4.

16.0 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE
16.1 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/12 af de stemmeberettigede medlemmer efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen.
16.2 Såfremt 1/12 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men opnås flertal blandt de fremmødte for et forslag kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 6 uger efter forslagets forkastelse, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer er for forslaget.

17.0 FORENINGENS OPHØR
17.1 Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med deltagelse af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter antal, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
17.2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men opnås almindelig majoritet for forslaget om opløsning kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer er for forslaget.
17.3 En således indkaldt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget første gang blev behandlet.
17.4 Såfremt opløsning af foreningen vedtages, overdrages foreningens eventuelle midler til velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse. Ved foreningens opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nuuk Forsamlingshus den 9. april 2005.
Ved generalforsamlingen 18. marts 2006 var der ingen ændringer i vedtægterne.
Ved generalforsamlingen den 8 marts 2008 for få fremmødte, til at forslagene kan vedtages eller forkastes, hvorfor det blev vedtaget at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der blev
afholdt den 12. april 2008 i klubhuset.
Dirigent: Knud Østergaard.
Ved ekstraordinær generalforsamling den. 12. april 2008 blev pkt. 8.2.5, 10.2.1, 16.1, 16.2 ændret.
Ved ordinær generalforsamling den. 4. april 2009, blev pkt. 7.4, 8.2.10 og 9.2 ændret.
Dirigent: Knud Østergaard.
Ved ordinær generalforsamling 6. marts 2010 blev følgende ændringer vedtaget, pkt. 4.1, 4.2, 5.2,
5.5, 10.1, 15.1.
Dirigent: Knud Østergaard.
Ved ordinær generalforsamling den 12. februar 2011 var der få ændringer i punkterne 7,1, 7,2, 14
og 11.1.5.
Dirigent: Gedion Jeremiassen.
Ved ordinær generalforsamling den 11. februar 2012 var der ingen ændringer i vedtægterne.
Dirigent: Stephen Heilmann.
Ved ordinær generalforsamling den 16. februar 2013 blev vedtægtens § 7.4 og 11.1.5 ændret.
Dirigent: Stine Skifte.
Ved ordinær generalforsamling den 8. marts 2014 blev vedtægtens §§ 7.4 og 12.2 ændret.
Dirigent: Jensêraq Poulsen.
Ved ordinær generalforsamling den 20. februar 2016 blev vedtægtens § 8.1.4 ændret.
Dirigent: Jensêraq Poulsen.
Ved ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2022 blev der foretaget ændringer i vedtægtens
§§ 4.3, 4.4, 4.7, 5.4, 5.5, 7.7, 8.1, 8.3.2, 8.3.5, 11.1.4, 16.1, 16.2.
Følgende §§ 8.3.9, 11.1.6 tilføjet.
Dirigent: Miki Lynge.
Ved ordinær generalforsamling den 11. marts 2023 blev der foretaget ændringer i vedtægtens §§
4.2, 7.4 og 8.3.7.
Følgende §§ 5.3.1 og 7.4.1 tilføjet.
Dirigent Tom Ostermann.